Мисия

МИСИЯТА на Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз" е да извършва одитна дейност в съответствие с международно приетите одитни стандарти, като предоставя независима и обективна оценка относно:

  • ефективността на системите за финансово управление и контрол на средствата от ЕС;
  • верността на представените на Европейската комисия декларации за разходите и като следствие от това разумна гаранция, че основните транзакции са законосъобразни и редовни.

Чрез резултатите от своята одитна дейност Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз" защитава финансовите интереси на европейския и българския данъкоплатец.

Актуални събития

28 Юли 2016 г.

В Профила на купувача е публикувана процедура на пряко договаряне за възлагане на обществена поръчка с предмет:


"Миграция на използваната от ИА ОСЕС система PAWS към новата ѝ версия Ideagen Pentana и техническа поддръжка на новата версия за периода 01.01.2017 г. - 31.12.2018 г.".

още ...13 Април 2016 г.

ИА „Одит на средствата от ЕС" е бенефициент по два договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Добро управление", Приоритетна ос № 4 „Техническа помощ за управлението на ЕСИФ", по процедура BG05SFOP001-4.002 „Техническа помощ за хоризонталните структури за програмиране наблюдение, управление, контрол, координация, сертифициране и одит на ЕСИФ".


 

 

още ...