Мисия

МИСИЯТА на Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз" е да извършва одитна дейност в съответствие с международно приетите одитни стандарти, като предоставя независима и обективна оценка относно:

  • ефективността на системите за финансово управление и контрол на средствата от ЕС;
  • верността на представените на Европейската комисия декларации за разходите и като следствие от това разумна гаранция, че основните транзакции са законосъобразни и редовни.

Чрез резултатите от своята одитна дейност Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз" защитава финансовите интереси на европейския и българския данъкоплатец.

Актуални събития

13 Април 2016 г.

ИА „Одит на средствата от ЕС" е бенефициент по два договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Добро управление", Приоритетна ос № 4 „Техническа помощ за управлението на ЕСИФ", по процедура BG05SFOP001-4.002 „Техническа помощ за хоризонталните структури за програмиране наблюдение, управление, контрол, координация, сертифициране и одит на ЕСИФ".


 

 

още ...20 Януари 2016 г.

В Профила на купувача е публикувана открита процедура за възлагане на обществена поръчка


В Профила на купувача е публикувана открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Организиране на обучения и семинари в страната за нуждите на Изпълнителна агенция "Одит на средствата от ЕС"

още ...