Мисия

МИСИЯТА на Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз" е да извършва одитна дейност в съответствие с международно приетите одитни стандарти, като предоставя независима и обективна оценка относно:

  • ефективността на системите за финансово управление и контрол на средствата от ЕС;
  • верността на представените на Европейската комисия декларации за разходите и като следствие от това разумна гаранция, че основните транзакции са законосъобразни и редовни.

Чрез резултатите от своята одитна дейност Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз" защитава финансовите интереси на европейския и българския данъкоплатец.

Актуални събития

4 Октомври 2016 г.

Информация за нередностите, свързани с възлагането на обществени поръчки, установени от Одитния орган при одитите на операциите презю 2015 г., може да бъде прочетена в приложения анализ


 

 

още ...28 Юли 2016 г.

В Профила на купувача е публикувана процедура на пряко договаряне за възлагане на обществена поръчка с предмет:


"Миграция на използваната от ИА ОСЕС система PAWS към новата ѝ версия Ideagen Pentana и техническа поддръжка на новата версия за периода 01.01.2017 г. - 31.12.2018 г.".

още ...