Мисия

МИСИЯТА на Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз" е да извършва одитна дейност в съответствие с международно приетите одитни стандарти, като предоставя независима и обективна оценка относно:

  • ефективността на системите за финансово управление и контрол на средствата от ЕС;
  • верността на представените на Европейската комисия декларации за разходите и като следствие от това разумна гаранция, че основните транзакции са законосъобразни и редовни.

Чрез резултатите от своята одитна дейност Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз" защитава финансовите интереси на европейския и българския данъкоплатец.

Актуални събития

5 Октомври 2017 г.

Обявена е обществена поръчка


В Профила на купувача е публикувана обществена поръчка възлагана чрез публично състезание с предмет: „Извършване на одити на операциите за сертифицираните през 2015 г., 2016 г. и 2017 г. разходи по всички програми и одити на системите за всички програмни оператори, НКЗ и СО по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2009-2014 и Норвежкия финансов механизъм (НФМ) 2009-2014"

 

 

още ...21 Юни 2017 г.

Пазарно проучване


 Изпълнителна агенция "Одит на средствата от ЕС" извършва пазарно проучване относно специализиран софтуер за извадки. В Профила на купувача е публикувана информация във връзка с извършваното пазарно проучване

още ...